• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống tách chiết DNA trực tiếp từ tế bào huyền phù - SageHLS HMW Library System

Tách chiết tối đa 2MB DNA trực tiếp từ các giếng Hệ thống SageHLS cung cấp một cách tiếp cận mới để ly trích DNA. Người dùng tải các dịch tế bào vào băng gel Sage Science đúc sẵn để thực hiện phân giải tế bào dưới điều kiện...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI