• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iTaq™ Universal Probes Supermix

iTaq™ Universal Probes Supermix có nồng độ 2X, bao gồm tất cả các thành của một mastermix, ngoại trừ primer, probe, bản mẫu, probe dùng cho qPCR( phản ứng đơn kênh hoặc đa kênh) trên bất kì thiết bị qPCR.

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI