• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ROX Passive Reference Dye

Nhiều máy luân nhiệt qPCR yêu cầu một chất nhuộm tham chiếu ROX làm chứng nội để chuẩn hóa tín hiệu huỳnh quang và hiểu chỉnh các  sai khác về quang giữa giếng. Chất nhuộm tham chiếu ROX của Bio-rad cho phép hóa chất PCR  không...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI